You are currently viewing श्री दुर्गा सहस्रनाम | Shri Durga Sahasranama

श्री दुर्गा सहस्रनाम | Shri Durga Sahasranama

श्री दुर्गा सहस्रनाम | Shri Durga Sahasranama

ॐ शिवायै नमः ।
ॐ उमायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ शक्त्यै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ निष्कलायै नमः ।
ॐ अमलायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ शाश्वतायै नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ क्षमायै नमः ।
ॐ अचिन्त्यायै नमः ।
ॐ केवलायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ शिवात्मने नमः ।
ॐ परमात्मिकायै नमः ।
ॐ अनादये नमः ।
ॐ अव्ययायै नमः । 20

ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ सर्वगायै नमः ।
ॐ अचलायै नमः ।
ॐ एकानेकविभागस्थायै नमः ।
ॐ मायातीतायै नमः ।
ॐ सुनिर्मलायै नमः ।
ॐ महामाहेश्वर्यै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ निरञ्जनायै नमः ।
ॐ काष्ठायै नमः ।
ॐ सर्वान्तरस्थायै नमः ।
ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
ॐ अत्रिलालितायै नमः ।
ॐ सर्वायै नमः ।
ॐ सर्वात्मिकायै नमः ।
ॐ विश्वायै नमः ।
ॐ ज्योतीरूपायै नमः ।
ॐ अक्षरायै नमः । 40

ॐ अमृतायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
ॐ सर्वेशायै नमः ।
ॐ निवृत्तये नमः ।
ॐ अमृतप्रदायै नमः ।
ॐ व्योममूर्तये नमः ।
ॐ व्योमसंस्थायै नमः ।
ॐ व्योमाधारायै नमः ।
ॐ अच्युतायै नमः ।
ॐ अतुलायै नमः ।
ॐ अनादिनिधनायै नमः ।
ॐ अमोघायै नमः ।
ॐ कारणात्मकलाकुलायै नमः ।
ॐ ऋतुप्रथमजायै नमः ।
ॐ अनाभये नमः ।
ॐ अमृतात्मसमाश्रयायै नमः ।
ॐ प्राणेश्वरप्रियायै नमः ।
ॐ नम्यायै नमः ।
ॐ महामहिषघातिन्यै नमः । 60

ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ।
ॐ प्राणरूपायै नमः ।
ॐ प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिकलायै नमः ।
ॐ अकामायै नमः ।
ॐ महिषेष्टविनाशिन्यै नमः ।
ॐ सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः ।
ॐ सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ॐ अङ्गदादिधरायै नमः ।
ॐ मुकुटधारिण्यै नमः ।
ॐ सनातन्यै नमः ।
ॐ महानन्दायै नमः ।
ॐ आकाशयोनये नमः ।
ॐ चित्प्रकाशस्वरूपायै नमः ।
ॐ महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ सुदुष्पारायै नमः ।
ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
ॐ ईशिकायै नमः ।
ॐ संसारयोनये नमः । 80

ॐ सकलायै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः ।
ॐ संसारपारायै नमः ।
ॐ दुर्वारायै नमः ।
ॐ दुर्निरीक्षायै नमः ।
ॐ दुरासदायै नमः ।
ॐ प्राणशक्त्यै नमः ।
ॐ सेव्यायै नमः ।
ॐ योगिन्यै नमः ।
ॐ परमायै कलायै नमः ।
ॐ महाविभूत्यै नमः ।
ॐ दुर्दर्शायै नमः ।
ॐ मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः ।
ॐ अनाद्यनन्तविभवायै नमः ।
ॐ परार्थायै नमः ।
ॐ पुरुषारण्यै नमः ।
ॐ सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।
ॐ सुदुर्वाच्यायै नमः ।
ॐ दुरत्ययायै नमः ।
ॐ शब्दगम्यायै नमः । 100

ॐ शब्दमायायै नमः ।
ॐ शब्दाख्यानन्दविग्रहायै नमः ।
ॐ प्रधानपुरुषातीतायै नमः ।
ॐ प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः ।
ॐ पुराण्यै नमः ।
ॐ चिन्मयायै नमः ।
ॐ पुंसामिष्टदायै नमः ।
ॐ पुष्टिरूपिण्यै नमः ।
ॐ पूतान्तरस्थायै नमः ।
ॐ कूटस्थायै नमः ।
ॐ महापुरुषसंज्ञितायै नमः ।
ॐ जन्ममृत्युजरातीतायै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ वाञ्छाप्रदायै नमः ।
ॐ अनवच्छिन्नप्रधानानुप्रवेशिन्यै नमः ।
ॐ क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ॐ अचिन्त्यशक्त्यै नमः ।
ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः ।
ॐ मलापवर्जितायै नमः ।
ॐ अनादिमायायै नमः । 120

ॐ त्रितयतत्त्विकायै नमः ।
ॐ प्रीत्यै नमः ।
ॐ प्रकृत्यै नमः ।
ॐ गुहावासायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ नगोत्पन्नायै नमः ।
ॐ तामस्यै नमः ।
ॐ ध्रुवायै नमः ।
ॐ व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः ।
ॐ कृष्णायै नमः ।
ॐ रक्तायै नमः ।
ॐ शुक्लायै नमः ।
ॐ अकारणायै नमः ।
ॐ कार्यजनन्यै नमः ।
ॐ नित्यप्रसवधर्मिण्यै नमः ।
ॐ सर्गप्रलयमुक्तायै नमः ।
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तधर्मिण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मगर्भायै नमः ।
ॐ चतुर्विंशस्वरूपायै नमः ।
ॐ पद्मवासिन्यै नमः । 140

ॐ अच्युताह्लादिकायै नमः ।
ॐ विद्युते नमः ।
ॐ ब्रह्मयोन्यै नमः ।
ॐ महालयायै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
ॐ समुद्भावभावितात्मने नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ महाविमानमध्यस्थायै नमः ।
ॐ महानिद्रायै नमः ।
ॐ सकौतुकायै नमः ।
ॐ सर्वार्थधारिण्यै नमः ।
ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
ॐ अविद्धायै नमः ।
ॐ परमार्थदायै नमः ।
ॐ अनन्तरूपायै नमः ।
ॐ अनन्तार्थायै नमः ।
ॐ पुरुषमोहिन्यै नमः ।
ॐ अनेकानेकहस्तायै नमः ।
ॐ कालत्रयविवर्जितायै नमः ।
ॐ ब्रह्मजन्मने नमः । 160

ॐ हरप्रीतायै नमः ।
ॐ मत्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मशिवात्मिकायै नमः ।
ॐ ब्रह्मेशविष्णुसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्माख्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मसंज्ञितायै नमः ।
ॐ व्यक्तायै नमः ।
ॐ प्रथमजायै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ महारात्र्यै नमः ।
ॐ ज्ञानस्वरूपायै नमः ।
ॐ वैराग्यरूपायै नमः ।
ॐ ऐश्वर्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ धर्मात्मिकायै नमः ।
ॐ ब्रह्ममूर्तये नमः ।
ॐ प्रतिश्रुतपुमर्थिकायै नमः ।
ॐ अपांयोनये नमः ।
ॐ स्वयम्भूतायै नमः ।
ॐ मानस्यै नमः ।
ॐ तत्त्वसम्भवायै नमः । 180

ॐ ईश्वरस्य प्रियायै नमः ।
ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ रुद्राण्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ महेश्वरसमुत्पन्नायै नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्ववन्द्यायै नमः ।
ॐ नित्यमुक्तायै नमः ।
ॐ सुमानसायै नमः ।
ॐ महेन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ ईशानुवर्तिन्यै नमः ।
ॐ ईश्वरार्धासनगतायै नमः ।
ॐ माहेश्वरपतिव्रतायै नमः ।
ॐ संसारशोषिण्यै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ हिमवत्सुतायै नमः । 200

ॐ परमानन्ददात्र्यै नमः ।
ॐ गुणाग्र्यायै नमः ।
ॐ योगदायै नमः ।
ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ लक्ष्मीयै नमः ।
ॐ श्रियै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ अनन्तगुणगम्भीरायै नमः ।
ॐ उरोनीलमणिप्रभायै नमः ।
ॐ सरोजनिलयायै नमः ।
ॐ गङ्गायै नमः ।
ॐ योगिध्येयायै नमः ।
ॐ असुरार्दिन्यै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ सुमङ्गलायै नमः ।
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ वरदायै नमः । 220

ॐ वर्यायै नमः ।
ॐ कीर्त्यै नमः ।
ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः ।
ॐ वागीश्वर्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ सुशोभनायै नमः ।
ॐ ग्राह्यविद्यायै नमः ।
ॐ वेदविद्यायै नमः ।
ॐ धर्मविद्यायै नमः ।
ॐ आत्मभावितायै नमः ।
ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ विश्वम्भरायै नमः ।
ॐ सिद्ध्यै नमः ।
ॐ साध्यायै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ।
ॐ कृत्यै नमः ।
ॐ सुनीत्यै नमः ।
ॐ सङ्कृत्यै नमः । 240

ॐ नरवाहिन्यै नमः ।
ॐ पूजाविभाविन्यै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ भोग्यभाजे नमः ।
ॐ भोगदायिन्यै नमः ।
ॐ शोभावत्यै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ लोलायै नमः ।
ॐ मालाविभूषितायै नमः ।
ॐ परमेष्ठिप्रियायै नमः ।
ॐ त्रिलोकीसुन्दर्यै नमः ।
ॐ नन्दायै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ कामधात्र्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ सुसात्त्विकायै नमः ।
ॐ महामहिषदर्पघ्न्यै नमः ।
ॐ पद्ममालायै नमः ।
ॐ अघहारिण्यै नमः ।
ॐ विचित्रमुकुटायै नमः । 260

ॐ रामायै नमः ।
ॐ कामदात्रे नमः ।
ॐ पिताम्बरधरायै नमः ।
ॐ दिव्यविभूषणविभूषितायै नमः ।
ॐ दिव्याख्यायै नमः ।
ॐ सोमवदनायै नमः ।
ॐ जगत्संसृष्टिवर्जितायै नमः ।
ॐ निर्यन्त्रायै नमः ।
ॐ यन्त्रवाहस्थायै नमः ।
ॐ नन्दिन्यै नमः ।
ॐ रुद्रकालिकायै नमः ।
ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।
ॐ कौमार्यै नमः ।
ॐ मयूरवरवाहिन्यै नमः ।
ॐ पद्मासनगतायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ सुरार्चितायै नमः ।
ॐ अदित्यै नमः ।
ॐ नियतायै नमः । 280

ॐ रौद्र्यै नमः ।
ॐ पद्मगर्भायै नमः ।
ॐ विवाहनायै नमः ।
ॐ विरूपाक्षायै नमः ।
ॐ केशिवाहायै नमः ।
ॐ गुहापुरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ महाफलायै नमः ।
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः ।
ॐ कामरूपायै नमः ।
ॐ सरिद्वरायै नमः ।
ॐ भास्वद्रूपायै नमः ।
ॐ मुक्तिदात्र्यै नमः ।
ॐ प्रणतक्लेशभञ्जनायै नमः ।
ॐ कौशिक्यै नमः ।
ॐ गोमिन्यै नमः ।
ॐ रात्र्यै नमः ।
ॐ त्रिदशारिविनाशिन्यै नमः ।
ॐ बहुरूपायै नमः ।
ॐ सुरूपायै नमः ।
ॐ विरूपायै नमः । 300

ॐ रूपवर्जितायै नमः ।
ॐ भक्तार्तिशमनायै नमः ।
ॐ भव्यायै नमः ।
ॐ भवभावविनाशिन्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञानपरीताङ्ग्यै नमः ।
ॐ सर्वासुरविमर्दिकायै नमः ।
ॐ पिकस्वन्यै नमः ।
ॐ सामगीतायै नमः ।
ॐ भवाङ्कनिलयायै नमः ।
ॐ प्रियायै नमः ।
ॐ दीक्षायै नमः ।
ॐ विद्याधर्यै नमः ।
ॐ दीप्तायै नमः ।
ॐ महेन्द्राहितपातिन्यै नमः ।
ॐ सर्वदेवमयायै नमः ।
ॐ दक्षायै नमः ।
ॐ समुद्रान्तरवासिन्यै नमः ।
ॐ अकलङ्कायै नमः ।
ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ नित्यसिद्धायै नमः । 320

ॐ निरामयायै नमः ।
ॐ कामधेनवे नमः ।
ॐ बृहद्गर्भायै नमः ।
ॐ धीमत्यै नमः ।
ॐ मौननाशिन्यै नमः ।
ॐ निःसङ्कल्पायै नमः ।
ॐ निरातङ्कायै नमः ।
ॐ विनयायै नमः ।
ॐ विनयप्रदायै नमः ।
ॐ ज्वालामालायै नमः ।
ॐ सहस्राढ्यायै नमः ।
ॐ देवदेव्यै नमः ।
ॐ मनोमयायै नमः ।
ॐ सुभगायै नमः ।
ॐ सुविशुद्धायै नमः ।
ॐ वसुदेवसमुद्भवायै नमः ।
ॐ महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः ।
ॐ भक्तिगम्यायै नमः ।
ॐ परावरायै नमः ।
ॐ ज्ञानज्ञेयायै नमः । 340

ॐ परातीतायै नमः ।
ॐ वेदान्तविषयायै मत्यै नमः ।
ॐ दक्षिणायै नमः ।
ॐ दाहिकायै नमः ।
ॐ दह्यायै नमः ।
ॐ सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः ।
ॐ योगमायायै नमः ।
ॐ विभागज्ञायै नमः ।
ॐ महामोहायै नमः ।
ॐ गरीयस्यै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ सर्वसमुद्भूतायै नमः ।
ॐ ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः ।
ॐ अदित्यै नमः ।
ॐ बीजाङ्कुरसमुद्भूतायै नमः ।
ॐ महाशक्त्यै नमः ।
ॐ महामत्यै नमः ।
ॐ ख्यात्यै नमः ।
ॐ प्रज्ञावत्यै नमः ।
ॐ संज्ञायै नमः । ३६०

ॐ महाभोगीन्द्रशायिन्यै नमः ।
ॐ हींकृत्यै नमः ।
ॐ शङ्कर्यै नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः ।
ॐ गन्धर्वगणसेवितायै नमः ।
ॐ वैश्वानर्यै नमः ।
ॐ महाशूलायै नमः ।
ॐ देवसेनायै नमः ।
ॐ भवप्रियायै नमः ।
ॐ महारात्र्यै नमः ।
ॐ परानन्दायै नमः ।
ॐ शच्यै नमः ।
ॐ दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः ।
ॐ ईड्यायै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ दुर्विज्ञेयायै नमः ।
ॐ सुरूपिण्यै नमः ।
ॐ गुहाम्बिकायै नमः ।
ॐ गणोत्पन्नायै नमः । 360

ॐ महापीठायै नमः ।
ॐ मरुत्सुतायै नमः ।
ॐ हव्यवाहायै नमः ।
ॐ भवानन्दायै नमः ।
ॐ जगद्योनये नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ जगन्मृत्यवे नमः ।
ॐ जरातीतायै नमः ।
ॐ बुद्धिदायै नमः ।
ॐ सिद्धिदात्र्यै नमः ।
ॐ रत्नगर्भायै नमः ।
ॐ रत्नगर्भाश्रयायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
ॐ स्वेष्टदात्र्यै नमः ।
ॐ मङ्गलैकसुविग्रहायै नमः ।
ॐ पुरुषान्तर्गतायै नमः ।
ॐ समाधिस्थायै नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः ।
ॐ दिविस्थितायै नमः । 400

ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
ॐ सर्वेन्द्रियमनोधृत्यै नमः ।
ॐ सर्वभूतहृदिस्थायै नमः ।
ॐ संसारतारिण्यै नमः ।
ॐ वेद्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविवेद्यायै नमः ।
ॐ महालीलायै नमः ।
ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।
ॐ बृहत्यै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मभूतायै नमः ।
ॐ अघहारिण्यै नमः ।
ॐ हिरण्मय्यै नमः ।
ॐ महादात्र्यै नमः ।
ॐ संसारपरिवर्तिकायै नमः ।
ॐ सुमालिन्यै नमः ।
ॐ सुरूपायै नमः ।
ॐ भास्विन्यै नमः ।
ॐ धारिण्यै नमः ।
ॐ उन्मूलिन्यै नमः । 420

ॐ सर्वसभायै नमः ।
ॐ सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ सुसौम्यायै नमः ।
ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
ॐ ताण्डवासक्तमानसायै नमः ।
ॐ सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ मलत्रयविनाशिन्यै नमः ।
ॐ जगत्त्त्रय्यै नमः ।
ॐ जगन्मूर्तये नमः ।
ॐ त्रिमूर्तये नमः ।
ॐ अमृताश्रयायै नमः ।
ॐ विमानस्थायै नमः ।
ॐ विशोकायै नमः ।
ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।
ॐ अनाहतायै नमः ।
ॐ हेमकुण्डलिन्यै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ पद्मवासायै नमः ।
ॐ सनातन्यै नमः । 440

ॐ सदाकीर्त्यै नमः ।
ॐ सर्वभूतशयायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सतां प्रियायै नमः ।
ॐ ब्रह्ममूर्तिकलायै नमः ।
ॐ कृत्तिकायै नमः ।
ॐ कञ्जमालिन्यै नमः ।
ॐ व्योमकेशायै नमः ।
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।
ॐ इच्छाशक्त्यै नमः ।
ॐ परायै गत्यै नमः ।
ॐ क्षोभिकायै नमः ।
ॐ खण्डिकाभेद्यायै नमः ।
ॐ भेदाभेदविवर्जितायै नमः ।
ॐ अभिन्नायै नमः ।
ॐ भिन्नसंस्थानायै नमः ।
ॐ वशिन्यै नमः ।
ॐ वंशधारिण्यै नमः ।
ॐ गुह्यशक्त्यै नमः ।
ॐ गुह्यतत्त्वायै नमः । 460

ॐ सर्वदायै नमः ।
ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
ॐ भगिन्यै नमः ।
ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ निराहारायै नमः ।
ॐ निरङ्कुशपदोद्भूतायै नमः ।
ॐ चक्रहस्तायै नमः ।
ॐ विशोधिकायै नमः ।
ॐ स्रग्विण्यै नमः ।
ॐ पद्मसम्भेदकारिण्यै नमः ।
ॐ परिकीर्तितायै नमः ।
ॐ परावरविधानज्ञायै नमः ।
ॐ महापुरुषपूर्वजायै नमः ।
ॐ परावरज्ञायै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ विद्युज्जिह्वायै नमः ।
ॐ जिताश्रयायै नमः ।
ॐ विद्यामय्यै नमः ।
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ सहस्रवदनात्मजायै नमः । 480

ॐ सहस्ररश्मये नमः ।
ॐ सत्वस्थायै नमः ।
ॐ महेश्वरपदाश्रयायै नमः ।
ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
ॐ सन्मयायै नमः ।
ॐ व्याप्तायै नमः ।
ॐ चिन्मयायै नमः ।
ॐ पद्मभेदिकायै नमः ।
ॐ महाश्रयायै नमः ।
ॐ महामन्त्रायै नमः ।
ॐ महादेवमनोरमायै नमः ।
ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ सिंहरथायै नमः ।
ॐ चेकितानायै नमः ।
ॐ अमितप्रभायै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ सकलायै नमः ।
ॐ कालहारिण्यै नमः ।
ॐ सर्ववेद्यायै नमः । 500

ॐ सर्वभद्रायै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ दूढायै नमः ।
ॐ गुहारण्यै नमः ।
ॐ प्रलयायै नमः ।
ॐ योगधात्र्यै नमः ।
ॐ गङ्गायै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ कनकायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ कञ्जगर्भप्रभायै नमः ।
ॐ पुण्यदायै नमः ।
ॐ कालकेशायै नमः ।
ॐ भोक्त्त्र्यै नमः ।
ॐ पुष्करिण्यै नमः ।
ॐ सुरेश्वर्यै नमः ।
ॐ भूतिदात्र्यै नमः ।
ॐ भूतिभूषायै नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पन्नायै नमः । 520

ॐ परमार्थायै नमः ।
ॐ अर्थविग्रहायै नमः ।
ॐ वर्णोदयायै नमः ।
ॐ भानुमूर्तये नमः ।
ॐ वाग्विज्ञेयायै नमः ।
ॐ मनोजवायै नमः ।
ॐ मनोहरायै नमः ।
ॐ महोरस्कायै नमः ।
ॐ तामस्यै नमः ।
ॐ वेदरूपिण्यै नमः ।
ॐ वेदशक्त्यै नमः ।
ॐ वेदमात्रे नमः ।
ॐ वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ योगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ महाशक्त्यै नमः ।
ॐ महामय्यै नमः ।
ॐ विश्वान्तःस्थायै नमः ।
ॐ वियन्मूर्तये नमः ।
ॐ भार्गव्यै नमः । 540

ॐ सुरसुन्दर्यै नमः ।
ॐ सुरभ्यै नमः ।
ॐ नन्दिन्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ नन्दगोपतनूद्भवायै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ परमानन्दायै नमः ।
ॐ परावरविभेदिकायै नमः ।
ॐ सर्वप्रहरणोपेतायै नमः ।
ॐ काम्यायै नमः ।
ॐ कामेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ॐ अनन्तानन्दविभवायै नमः ।
ॐ हृल्लेखायै नमः ।
ॐ कनकप्रभायै नमः ।
ॐ कूष्माण्डायै नमः ।
ॐ धनरत्नाढ्यायै नमः ।
ॐ सुगन्धायै नमः ।
ॐ गन्धदायिन्यै नमः ।
ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।
ॐ चतुरास्यायै नमः । 560

ॐ शिवोदयायै नमः ।
ॐ सुदुर्लभायै नमः ।
ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ पिङ्गललोचनायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ प्रभास्वरूपायै नमः ।
ॐ पङ्कजायतलोचनायै नमः ।
ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ।
ॐ हृदयान्तःस्थायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ सत्क्रियायै नमः ।
ॐ गिरिजायै नमः ।
ॐ सुगूढायै नमः ।
ॐ नित्यपुष्टायै नमः ।
ॐ निरन्तरायै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः ।
ॐ चण्ड्यै नमः । 580

ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
ॐ कान्तविग्रहायै नमः ।
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
ॐ जगत्यै नमः ।
ॐ जगद्यन्त्रप्रवर्तिकायै नमः ।
ॐ मन्दराद्रिनिवासायै नमः ।
ॐ शारदायै नमः ।
ॐ स्वर्णमालिन्यै नमः ।
ॐ रत्नमालायै नमः ।
ॐ रत्नगर्भायै नमः ।
ॐ व्युष्ट्यै नमः ।
ॐ विश्वप्रमाथिन्यै नमः ।
ॐ पद्मानन्दायै नमः ।
ॐ पद्मनिभायै नमः ।
ॐ नित्यपुष्टायै नमः ।
ॐ कृतोद्भवायै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ दुष्टशिक्षायै नमः ।
ॐ सूर्यमात्रे नमः ।
ॐ वृषप्रियायै नमः । 600

ॐ महेन्द्रभगिन्यै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ सत्यभाषायै नमः ।
ॐ सुकोमलायै नमः ।
ॐ वामायै नमः ।
ॐ पञ्चतपसां वरदात्र्यै नमः ।
ॐ वाच्यवर्णेश्वर्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ दुर्जयायै नमः ।
ॐ दुरतिक्रमायै नमः ।
ॐ कालरात्र्यै नमः ।
ॐ महावेगायै नमः ।
ॐ वीरभद्रप्रियायै नमः ।
ॐ हितायै नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः ।
ॐ करालायै नमः ।
ॐ पिङ्गलाकारायै नमः ।
ॐ कामभेत्त्र्यै नमः । 620

ॐ महामनसे नमः ।
ॐ यशस्विन्यै नमः ।
ॐ यशोदायै नमः ।
ॐ षडध्वपरिवर्तिकायै नमः ।
ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
ॐ पद्मिन्यै नमः ।
ॐ सङ्ख्यायै नमः ।
ॐ साङ्ख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः ।
ॐ चैत्राद्यै नमः ।
ॐ वत्सरारूढायै नमः ।
ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः ।
ॐ इन्द्रजायै नमः ।
ॐ शुम्भघ्न्यै नमः ।
ॐ खेचराराध्यायै नमः ।
ॐ कम्बुग्रीवायै नमः ।
ॐ बलीडितायै नमः ।
ॐ खगारूढायै नमः ।
ॐ महैश्वर्यायै नमः ।
ॐ सुपद्मनिलयायै नमः ।
ॐ विरक्तायै नमः । 640

ॐ गरुडस्थायै नमः ।
ॐ जगतीहृद्गुहाश्रयायै नमः ।
ॐ शुम्भादिमथनायै नमः ।
ॐ भक्तहृद्गह्वरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ जगत्त्त्रयारण्यै नमः ।
ॐ सिद्धसङ्कल्पायै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ सर्वविज्ञानदात्र्यै नमः ।
ॐ अनल्पकल्मषहारिण्यै नमः ।
ॐ सकलोपनिषद्गम्यायै नमः ।
ॐ दुष्टदुष्प्रेक्ष्यसत्तमायै नमः ।
ॐ सद्वृतायै नमः ।
ॐ लोकसंव्याप्तायै नमः ।
ॐ तुष्ट्यै नमः ।
ॐ पुष्ट्यै नमः ।
ॐ क्रियावत्यै नमः ।
ॐ विश्वामरेश्वर्यै नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ शिवाधृतायै नमः ।
ॐ लोहिताक्ष्यै नमः । 660

ॐ सर्पमालाविभूषणायै नमः ।
ॐ निरानन्दायै नमः ।
ॐ त्रिशूलासिधनुर्बाणादिधारिण्यै नमः ।
ॐ अशेषध्येयमूर्तये नमः ।
ॐ देवतानां देवतायै नमः ।
ॐ वरायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ गिरेः पुत्र्यै नमः ।
ॐ निशुम्भविनिपातिन्यै नमः ।
ॐ सुवर्णायै नमः ।
ॐ स्वर्णलसितायै नमः ।
ॐ अनन्तवर्णायै नमः ।
ॐ सदाधृतायै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ शान्तहृदयायै नमः ।
ॐ अहोरात्रविधायिकायै नमः ।
ॐ विश्वगोप्त्र्यै नमः ।
ॐ गूढरूपायै नमः ।
ॐ गुणपूर्णायै नमः ।
ॐ गार्ग्यजायै नमः । 680

ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ शाकम्भर्यै नमः ।
ॐ सत्यसन्धायै नमः ।
ॐ सन्ध्यात्रयीधृतायै नमः ।
ॐ सर्वपापविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ सर्वबन्धविवर्जितायै नमः ।
ॐ साङ्ख्ययोगसमाख्यातायै नमः ।
ॐ अप्रमेयायै नमः ।
ॐ मुनीडितायै नमः ।
ॐ विशुद्धसुकुलोद्भूतायै नमः ।
ॐ बिन्दुनादसमादृतायै नमः ।
ॐ शम्भुवामाङ्कगायै नमः ।
ॐ शशितुल्यनिभाननायै नमः ।
ॐ वनमालाविराजन्त्यै नमः ।
ॐ अनन्तशयनादृतायै नमः ।
ॐ नरनारायणोद्भूतायै नमः ।
ॐ नारसिंह्यै नमः ।
ॐ दैत्यप्रमाथिन्यै नमः ।
ॐ शङ्खचक्रपद्मगदाधरायै नमः ।
ॐ सङ्कर्षणसमुत्पन्नायै नमः । 700

ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ सज्जनाश्रयायै नमः ।
ॐ सुवृतायै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ धर्मकामार्थदायिन्यै नमः ।
ॐ मोक्षदायै नमः ।
ॐ भक्तिनिलयायै नमः ।
ॐ पुराणपुरुषादृतायै नमः ।
ॐ महाविभूतिदायै नमः ।
ॐ आराध्यायै नमः ।
ॐ सरोजनिलयायै नमः ।
ॐ असमायै नमः ।
ॐ अष्टादशभुजायै नमः ।
ॐ अनाद्ये नमः ।
ॐ नीलोत्पलदलाक्षिण्यै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिसमारूढायै नमः ।
ॐ धर्माधर्मविवर्जितायै नमः ।
ॐ वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः ।
ॐ निरालोकायै नमः ।
ॐ निरिन्द्रियायै नमः । 720

ॐ विचित्रगहनाधारायै नमः ।
ॐ शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः ।
ॐ ज्ञानेश्वर्यै नमः ।
ॐ पीतचेलायै नमः ।
ॐ वेदवेदाङ्गपारगायै नमः ।
ॐ मनस्विन्यै नमः ।
ॐ मन्युमात्रे नमः ।
ॐ महामन्युसमुद्भवायै नमः ।
ॐ अमन्यवे नमः ।
ॐ अमृतास्वादायै नमः ।
ॐ पुरन्दरपरिष्टुतायै नमः ।
ॐ अशोच्यायै नमः ।
ॐ भिन्नविषयायै नमः ।
ॐ हिरण्यरजतप्रियायै नमः ।
ॐ हिरण्यजनन्यै नमः ।
ॐ भीमायै नमः ।
ॐ हेमाभरणभूषितायै नमः ।
ॐ विभ्राजमानायै नमः ।
ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः ।
ॐ ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः । 740

ॐ महानिद्रासमुत्पत्तये नमः ।
ॐ अनिद्रायै नमः ।
ॐ सत्यदेवतायै नमः ।
ॐ दीर्घायै नमः ।
ॐ ककुद्मिन्यै नमः ।
ॐ पिङ्गजटाधारायै नमः ।
ॐ मनोज्ञधीयै नमः ।
ॐ महाश्रयायै नमः ।
ॐ रमोत्पन्नायै नमः ।
ॐ तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः ।
ॐ त्रितत्त्वमात्रे नमः ।
ॐ त्रिविधायै नमः ।
ॐ सुसूक्ष्मायै नमः ।
ॐ पद्मसंश्रयायै नमः ।
ॐ शान्त्यतीतकलायै नमः ।
ॐ अतीतविकारायै नमः ।
ॐ श्वेतचेलिकायै नमः ।
ॐ चित्रमायायै नमः ।
ॐ शिवज्ञानस्वरूपायै नमः ।
ॐ दैत्यमाथिन्यै नमः । 760

ॐ काश्यप्यै नमः ।
ॐ कालसर्पाभवेणिकायै नमः ।
ॐ शास्त्रयोनिकायै नमः ।
ॐ त्रयीमूर्तये नमः ।
ॐ क्रियामूर्तये नमः ।
ॐ चतुर्वर्गायै नमः ।
ॐ दर्शिन्यै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ नरोत्पन्नायै नमः ।
ॐ कौमुद्यै नमः ।
ॐ कान्तिधारिण्यै नमः ।
ॐ कौशिक्यै नमः ।
ॐ ललितायै नमः ।
ॐ लीलायै नमः ।
ॐ परावरविभाविन्यै नमः ।
ॐ वरेण्यायै नमः ।
ॐ अद्भुतमाहात्म्यायै नमः ।
ॐ वडवायै नमः ।
ॐ वामलोचनायै नमः ।
ॐ सुभद्रायै नमः । 780

ॐ चेतनाराध्यायै नमः ।
ॐ शान्तिदायै नमः ।
ॐ शान्तिवर्धिन्यै नमः ।
ॐ जयादिशक्तिजनन्यै नमः ।
ॐ शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः ।
ॐ त्रिशक्तिजनन्यै नमः ।
ॐ जन्यायै नमः ।
ॐ षट्सूत्रपरिवर्णितायै नमः ।
ॐ सुधौतकर्मणाऽऽराध्यायै नमः ।
ॐ युगान्तदहनात्मिकायै नमः ।
ॐ सङ्कर्षिण्यै नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ कामयोन्यै नमः ।
ॐ किरीटिन्यै नमः ।
ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यनमितायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः ।
ॐ बिम्बसमोष्ठ्यै नमः । 800

ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
ॐ मदोत्कटायै नमः ।
ॐ हंसगत्यै नमः ।
ॐ प्रचण्डायै नमः ।
ॐ चण्डविक्रमायै नमः ।
ॐ वृषाधीशायै नमः ।
ॐ परात्मने नमः ।
ॐ विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः ।
ॐ हिमवन्मेरुनिलयायै नमः ।
ॐ कैलासपुरवासिन्यै नमः ।
ॐ चाणूरहन्त्र्यै नमः ।
ॐ नीतिज्ञायै नमः ।
ॐ कामरूपायै नमः ।
ॐ त्रयीतनवे नमः ।
ॐ व्रतस्नातायै नमः ।
ॐ धर्मशीलायै नमः ।
ॐ सिंहासननिवासिन्यै नमः ।
ॐ वीरभद्रादृतायै नमः ।
ॐ वीरायै नमः ।
ॐ महाकालसमुद्भवायै नमः । 820

ॐ विद्याधरार्चितायै नमः ।
ॐ सिद्धसाध्याराधितपादुकायै नमः ।
ॐ श्रद्धात्मिकायै नमः ।
ॐ पावन्यै नमः ।
ॐ मोहिन्यै नमः ।
ॐ अचलात्मिकायै नमः ।
ॐ महाद्भुतायै नमः ।
ॐ वारिजाक्ष्यै नमः ।
ॐ सिंहवाहनगामिन्यै नमः ।
ॐ मनीषिण्यै नमः ।
ॐ सुधावाण्यै नमः ।
ॐ वीणावादनतत्परायै नमः ।
ॐ श्वेतवाहनिषेव्यायै नमः ।
ॐ लसन्मत्यै नमः ।
ॐ अरुन्धत्यै नमः ।
ॐ हिरण्याक्ष्यै नमः ।
ॐ महानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ वसुप्रभायै नमः ।
ॐ सुमाल्याप्तकन्धरायै नमः ।
ॐ पङ्कजाननायै नमः । 840

ॐ परावरायै नमः ।
ॐ वरारोहायै नमः ।
ॐ सहस्रनयनार्चितायै नमः ।
ॐ श्रीरूपायै नमः ।
ॐ श्रीमत्यै नमः ।
ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
ॐ शिवनाम्न्यै नमः ।
ॐ शिवप्रियायै नमः ।
ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
ॐ श्रितकल्याणायै नमः ।
ॐ श्रीधरार्धशरीरिण्यै नमः ।
ॐ श्रीकलायै नमः ।
ॐ अनन्तदृष्ट्यै नमः ।
ॐ अक्षुद्रायै नमः ।
ॐ अरातिसूदन्यै नमः ।
ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः ।
ॐ दैत्यसङ्गविमर्दिन्यै नमः ।
ॐ सिंहारूढायै नमः ।
ॐ सिंहिकास्यायै नमः ।
ॐ दैत्यशोणितपायिन्यै नमः । 860

ॐ सुकीर्तिसहितायै नमः ।
ॐ छिन्नसंशयायै नमः ।
ॐ रसवेदिन्यै नमः ।
ॐ गुणाभिरामायै नमः ।
ॐ नागारिवाहनायै नमः ।
ॐ निर्जरार्चितायै नमः ।
ॐ नित्योदितायै नमः ।
ॐ स्वयञ्ज्योतिषे नमः ।
ॐ स्वर्णकायायै नमः ।
ॐ वज्रदण्डाङ्कितायै नमः ।
ॐ अमृतसञ्जीविन्यै नमः ।
ॐ वज्रच्छन्नायै नमः ।
ॐ देवदेव्यै नमः ।
ॐ वरवज्रस्वविग्रहायै नमः ।
ॐ माङ्गल्यायै नमः ।
ॐ मङ्गलात्मने नमः ।
ॐ मालिन्यै नमः ।
ॐ माल्यधारिण्यै नमः ।
ॐ गन्धर्व्यै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः । 880

ॐ चान्द्र्यै नमः ।
ॐ खड्गायुधधरायै नमः ।
ॐ सौदामिन्यै नमः ।
ॐ प्रजानन्दायै नमः ।
ॐ भृगूद्भवायै नमः ।
ॐ एकायै नमः ।
ॐ अनङ्गायै नमः ।
ॐ शास्त्रार्थकुशलायै नमः ।
ॐ धर्मचारिण्यै नमः ।
ॐ धर्मसर्वस्ववाहायै नमः ।
ॐ धर्माधर्मविनिश्चयायै नमः ।
ॐ धर्मशक्त्यै नमः ।
ॐ धर्ममयायै नमः ।
ॐ धार्मिकानां शिवप्रदायै नमः ।
ॐ विधर्मायै नमः ।
ॐ विश्वधर्मज्ञायै नमः ।
ॐ धर्मार्थान्तरविग्रहायै नमः ।
ॐ धर्मवर्ष्मणे नमः ।
ॐ धर्मपूर्वायै नमः ।
ॐ धर्मपारङ्गतान्तरायै नमः । 900

ॐ धर्मोपदेष्ट्र्यै नमः ।
ॐ धर्मात्मने नमः ।
ॐ धर्मगम्यायै नमः ।
ॐ धराधरायै नमः ।
ॐ कपालिन्यै नमः ।
ॐ शाकलिन्यै नमः ।
ॐ कलाकलितविग्रहायै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिविमुक्तायै नमः ।
ॐ कर्णिकारधरायै नमः ।
ॐ अक्षरायै नमः ।
ॐ कंसप्राणहरायै नमः ।
ॐ युगधर्मधरायै नमः ।
ॐ युगप्रवर्तिकायै नमः ।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ॐ ध्येयविग्रहायै नमः ।
ॐ स्वर्गापवर्गदात्र्यै नमः ।
ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।
ॐ आदित्यायै नमः ।
ॐ दिव्यगन्धायै नमः ।
ॐ दिवाकरनिभप्रभायै नमः । 920

ॐ पद्मासनगतायै नमः ।
ॐ खड्गबाणशरासनायै नमः ।
ॐ शिष्टायै नमः ।
ॐ विशिष्टायै नमः ।
ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।
ॐ शिष्टश्रेष्ठप्रपूजितायै नमः ।
ॐ शतरूपायै नमः ।
ॐ शतावर्तायै नमः ।
ॐ विततायै नमः ।
ॐ रासमोदिन्यै नमः ।
ॐ सूर्येन्दुनेत्रायै नमः ।
ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः ।
ॐ सुष्ठुमायिन्यै नमः ।
ॐ सूर्यान्तरस्थितायै नमः ।
ॐ सत्प्रतिष्ठितविग्रहायै नमः ।
ॐ निवृत्तायै नमः ।
ॐ ज्ञानपारगायै नमः ।
ॐ पर्वतात्मजायै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः ।
ॐ चण्डिकायै नमः । 940

ॐ चण्ड्यै नमः ।
ॐ हैमवत्यै नमः ।
ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।
ॐ धूम्रलोचनहन्त्र्यै नमः ।
ॐ चण्डमुण्डविनाशिन्यै नमः ।
ॐ योगनिद्रायै नमः ।
ॐ योगभद्रायै नमः ।
ॐ समुद्रतनयायै नमः ।
ॐ देवप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ भक्तभक्तिप्रवर्धिन्यै नमः ।
ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
ॐ चन्द्रमुकुटायै नमः ।
ॐ प्रमथार्चितपादुकायै नमः ।
ॐ अर्जुनाभीष्टदात्र्यै नमः ।
ॐ पाण्डवप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ कुमारलालनासक्तायै नमः । 960

ॐ हरबाहूपधानिकायै नमः ।
ॐ विघ्नेशजनन्यै नमः ।
ॐ भक्तविघ्नस्तोमप्रहारिण्यै नमः ।
ॐ सुस्मितेन्दुमुख्यै नमः ।
ॐ नम्यायै नमः ।
ॐ जयाप्रियसख्यै नमः ।
ॐ अनादिनिधनायै नमः ।
ॐ प्रेष्ठायै नमः ।
ॐ चित्रमाल्यानुलेपनायै नमः ।
ॐ कोटिचन्द्रप्रतीकाशायै नमः ।
ॐ कूटजालप्रमाथिन्यै नमः ।
ॐ कृत्याप्रहारिण्यै नमः ।
ॐ मारणोच्चाटन्यै नमः ।
ॐ सुरासुरप्रवन्द्याङ्घ्रये नमः ।
ॐ मोहघ्न्यै नमः ।
ॐ ज्ञानदायिन्यै नमः ।
ॐ षड्वैरिनिग्रहकर्यै नमः ।
ॐ वैरिविद्राविण्यै नमः ।
ॐ भूतसेव्यायै नमः ।
ॐ भूतदात्र्यै नमः । 980

ॐ भूतपीडाविमर्दिकायै नमः ।
ॐ नारदस्तुतचारित्रायै नमः ।
ॐ वरदेशायै नमः ।
ॐ वरप्रदायै नमः ।
ॐ वामदेवस्तुतायै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ सोमशेखरायै नमः ।
ॐ दिक्पालसेवितायै नमः ।
ॐ भव्यायै नमः ।
ॐ भामिन्यै नमः ।
ॐ भावदायिन्यै नमः ।
ॐ स्त्रीसौभाग्यप्रदात्र्यै नमः ।
ॐ भोगदायै नमः ।
ॐ रोगनाशिन्यै नमः ।
ॐ व्योमगायै नमः ।
ॐ भूमिगायै नमः ।
ॐ मुनिपूज्यपदाम्बुजायै नमः ।
ॐ वनदुर्गायै नमः ।
ॐ दुर्बोधायै नमः ।
ॐ महादुर्गायै नमः । 1000

॥ इति श्रीस्कान्दपुराणे स्कन्दनारदसंवादे दुर्गा सहस्रनामावलिः समाप्तम् ॥

Share this post (शेयर करें)